Przejdź do treści strony
Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach Biuletyn Informacji Publicznej

Forma prawna

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej działa na podstawie:
 • Ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092)
 • Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2000r w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2004r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz skład, tryb powoływania i zadania komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających ( Dz. U. nr 179,    poz.1854 z późn. zm.)
 • Statutu Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach
 • Innych przepisów dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej, państwowych jednostek organizacyjnych i jednostek budżetowych.
 1. Ośrodek jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, prowadzonym w formie państwowej jednostki budżotowej.
 2. Do celów współpracy z zagranicą Ośrodek posługuje się nazwą „REGIONAL FORENSIC PSYCHIATRY CENTER”.
 3. Ośrodek jest zakładem psychiatrycznym prowadzącym działalność w zakresie diagnostyki i leczenia sprawców czynów zabronionych, które są związane z ich chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub innymi zakłóceniami czynności psychicznych
Umową darowizny spisanej w formie aktu notarialnego w dniu 06 czerwca 2000 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu przy ul. Piastowskiej nr 14,przed notariusz Ewą Świętek Repertorium A nr 3219/2000 darowano na rzecz Skarbu Państwa działki nr 132/19 i nr 132/15 o łącznym obszarze 3,6814 ha z przeznaczeniem na cel publiczny tj. na siedzibę Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach, wchodzące w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr 13667 , której właścicielem było Województwo Opolskie. Decyzją Starosty Głubczyckiego z dnia 07 sierpnia 2000r. nr G 7012-2/4/2000 przekazano w trwały zarząd Regionalnemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej w Branicach nieruchomość Skarbu Państwa / dz. Nr 132/15 i 132/19/ wraz z zabudowaniami na okres nieoznaczony. Nieruchomość została wpisana w księdze wieczystej nr 29791 Sądu Rejonowego w K-Koźlu, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Głubczycach. Prawo trwałego zarządu w księdze wieczystej w dziale II wpisano w dniu 20.09.2000r.
 
 

Postanowieniem z dnia 10.10.2000r.nr NS/10/37/1/2000 stwierdzono, że Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach nie wnosi sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania zmodernizowanego i rozbudowanego pawilonu   F na Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach.    
 
 

Decyzją Starosty Powiatu Głubczyckiego z dnia 19.10.2000r. nr 21/2000 udzielono pozwolenia na użytkowanie obiektu budynku Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach przy ul. Szpitalnej 19.
 
 

Organem założycielskim jest Minister Zdrowia. Ośrodek został utworzony dnia 14.06.2000r. zarządzeniem Ministra Zdrowia.

Decyzją Ministra Zdrowia nr 36/2001 o wpisie zakładu do rejestru z dnia 04 lipca 2001 r. Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej i założono mu księgę rejestrową oznaczoną numerem 99-00498.

informację wytworzył(a): Małgorzata Luboch-Rzym
za treść odpowiada: Małgorzata Luboch-Rzym
data wytworzenia: 2006-12-16

Metryczka
 • opublikowano:
  16-12-2006 23:30
  przez: Małgorzata Luboch-Rzym
 • zmodyfikowano:
  22-08-2012 09:49
  przez: Małgorzata Luboch-Rzym
Dane jednostki:

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach
48-140 Branice
ul. Szpitalna 19
NIP: 748-14-54-444
REGON: 531645674

Dane kontaktowe:

fax: 77 486 09 95
e-mail: ropsbranice@biuletyn.info.pl